Afvalactieplan Samya (buurtbudget)

We doorliepen de volgende stappen afgelopen jaar.

Stap 1. Vervanger vinden voor Samya

“Wat moeten we nu zonder Samya?” Met die vraag liep ik een tijdje rond. Ik bracht mijn vraag in bij een overleg van het Vuilnisoproer, een collectief van mensen uit Nieuw West die zich inzetten voor een schoon Nieuw West. Een van de creatieve geesten van het Vuilnisoproer/ Het Schoonste Plein is Jorine. Ze wil de rol van Samya wel overnemen. Ze heeft veel vernieuwende ideeën bij hoe we invulling kunnen geven aan het plan van Samya. Samen kwamen we tot de conclusie dat we eigenlijk iemand zoeken die er wat meer boven kan “hangen”. Iemand die zelf geen ideeën bedenkt maar echt vanuit Samya’s geest budget kan toewijzen aan ideeën vanuit de community. We zochten verder en kwamen al snel uit bij Jan. Jan, a.k.a. “Jan de Doppenman”, “Jan de afvalman”. Jan zet zich ook al jaren vrijwillig in voor een Schoon Plein 40–45 en een Schoon Nieuw West. Hij verdiept zich in het plan van Samya en in het overleg van het Vuilnisoproer besluiten we democratisch dat Jan de Man van het Plan wordt.

Stap 2. Probleem in kaart brengen

Vanuit het Vuilnisoproer kom ik naast Jorine in contact met meerdere initiatiefnemers met creatieve ideeën voor een schone en leefbaar Geuzenveld Slotermeer. Maar waar moet de focus liggen? Hoe zorgen we dat we impact maken, daar waar het echt nodig is? Het is tijd voor een analyse. Onder leiding van Emiel, sociaal ontwerper bij The Beach, gaan HVA studenten aan de slag met het verzamelen van info voor een “belevingskaart”.

Op deze kaart vind je de ervaringen van buurtbewoners in Geuzenveld Slotermeer met afval. De kaart is gemaakt om inzicht te krijgen in wat voor impact afval op de buurt heeft, hoe het afval op straat terecht komt, en wat we samen kunnen doen om de publieke ruimte te verbeteren. Het ontwerp van de kaart is gedaan door The Beach en Fadi Nadrous.
De kaart bevat de bovengenoemde elementen
In het geel de tips voor buurtbewoners die we goed kunnen gebruiken om ideeën bij te bedenken

Stap 3. Ideeën bedenken

  1. Anti peuken campagne

Stap 4. Budget verdelen

Het verdelen van het budget verliep erg democratisch. Iedereen kon aangeven wat zijn of haar minimumbudget was en wat het maximum budget was om de activiteit uit te voeren. Jan heeft uiteindelijk een voorstel voor een verdeling gemaakt waar alle betrokken partijen zich in konden vinden.

Stap 5. Ideeën verder brengen

Iedere 3 weken hebben we een online overleg. In het overleg benutten we elkaars netwerk en expertise om ideeën verder te brengen of samen te voegen.

Stap 6. Uitkomsten

  1. Anti peuken campagne
De Zero Mica lessen zijn gegeven op drie basisscholen: Slotermeerschool, Burgemeester de
Vlugtschool en Pro Rege Noorderhof.
eerste ontwerp van de prikbakfiets
mooie doppen van gerecycled plastic

Conclusie

We hebben veel samen geleerd, geëxperimenteerd en gezorgd voor veel bewustwording voor een schone, groene en fijn Geuzenveld Slotermeer. Het plan van Samya heeft gezorgd voor:

  1. Vergroening door het planten van wel 7000 bloembollen. Waarschijnlijk zien we hierdoor ook meer bijen in Nieuw West!
  2. Vergroten van de sociale cohesie. Buurtbewoners hebben elkaar beter leren kennen en jong en oud zijn zich meer bewust geworden van het belang van het verminderen van afval.

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store