Afvalactieplan Samya (buurtbudget)

We doorliepen de volgende stappen afgelopen jaar.

Stap 1. Vervanger vinden voor Samya

Stap 2. Probleem in kaart brengen

Op deze kaart vind je de ervaringen van buurtbewoners in Geuzenveld Slotermeer met afval. De kaart is gemaakt om inzicht te krijgen in wat voor impact afval op de buurt heeft, hoe het afval op straat terecht komt, en wat we samen kunnen doen om de publieke ruimte te verbeteren. Het ontwerp van de kaart is gedaan door The Beach en Fadi Nadrous.
De kaart bevat de bovengenoemde elementen
In het geel de tips voor buurtbewoners die we goed kunnen gebruiken om ideeën bij te bedenken

Stap 3. Ideeën bedenken

Stap 4. Budget verdelen

Stap 5. Ideeën verder brengen

Stap 6. Uitkomsten

De Zero Mica lessen zijn gegeven op drie basisscholen: Slotermeerschool, Burgemeester de
Vlugtschool en Pro Rege Noorderhof.
eerste ontwerp van de prikbakfiets
mooie doppen van gerecycled plastic

Conclusie

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store