Afvalactieplan Samya (buurtbudget)

We doorliepen de volgende stappen afgelopen jaar.

Stap 1. Vervanger vinden voor Samya

Stap 2. Probleem in kaart brengen

Op deze kaart vind je de ervaringen van buurtbewoners in Geuzenveld Slotermeer met afval. De kaart is gemaakt om inzicht te krijgen in wat voor impact afval op de buurt heeft, hoe het afval op straat terecht komt, en wat we samen kunnen doen om de publieke ruimte te verbeteren. Het ontwerp van de kaart is gedaan door The Beach en Fadi Nadrous.
De kaart bevat de bovengenoemde elementen
In het geel de tips voor buurtbewoners die we goed kunnen gebruiken om ideeën bij te bedenken

Stap 3. Ideeën bedenken

  1. Anti peuken campagne

Stap 4. Budget verdelen

Stap 5. Ideeën verder brengen

Stap 6. Uitkomsten

  1. Anti peuken campagne
De Zero Mica lessen zijn gegeven op drie basisscholen: Slotermeerschool, Burgemeester de
Vlugtschool en Pro Rege Noorderhof.
eerste ontwerp van de prikbakfiets
mooie doppen van gerecycled plastic

Conclusie

  1. Minder peuken en zwerfafval.
  2. Vergroening door het planten van wel 7000 bloembollen. Waarschijnlijk zien we hierdoor ook meer bijen in Nieuw West!
  3. Vergroten van de sociale cohesie. Buurtbewoners hebben elkaar beter leren kennen en jong en oud zijn zich meer bewust geworden van het belang van het verminderen van afval.

--

--

--

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
New Wave Collective - Zinzi Stasse

New Wave Collective - Zinzi Stasse

More from Medium

Fantom Tribune #6

Arabic press review: Saudi Arabia wants to end war in Yemen ‘with dignity’ soon

Decentralized Synthetics Exchange (COMDEX)

YapeswapDAO Update — December 7th